Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Likeur- en Wijnhandel De Moor NV enerzijds en eenieder die de website bezoekt en gebruik maakt van de webshop anderzijds. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden kunnen enkel bij een wederzijds ondertekend schriftelijk akkoord tot stand komen.

2. ONDERNEMINGSGEGEVENS

Likeur- en Wijnhandel De Moor NV
Gentsesteenweg 398, 9300 AALST
BE0442.041.569
tel: +32 (0)53 21 45 82
fax: +32 (0)53 78 94 96
info@stokerijdemoor.be

Iban: BE 36 7360 2923 7581

BIC: KREDBEBB

3. VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

Met de website www.stokerijdemoor.be biedt Likeur- en Wijnhandel De Moor NV haar klanten de mogelijkheid om dranken en allerhande aanhorigheden ook online aan te kopen, en die zo spoedig mogelijk op het gewenste adres af te leveren.

Onderhavige voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld  op de website, zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst via de website www.stokerijdemoor.be .

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Likeur- en Wijnhandel De Moor NV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen (zonder invloed te hebben op bestaande bestellingen).

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds nettoprijzen inclusief B.T.W. en uitgedrukt in EURO. De nettoprijs omvat alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

De producten betreffen accijnsgoederen waarvan de tarieven verschillen per land. Likeur- en Wijnhandel De Moor NV behoudt het recht om na aankoop de prijzen alsnog te corrigeren aan de hand van de correcte taksen.

Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW worden aangeduid. De koper die een order plaats in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Indien vervoers-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/ artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Likeur- en Wijnhandel De Moor NV heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de prijzen te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van de plaatsing van de bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven en/of andere taksen, zal deze wel aan de koper worden aangerekend.

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Firmaklanten die op zoek zijn naar relatiegeschenken of b2b klanten die interesse hebben in onze producten kunnen contact opnemen via info@stokerijdemoor.be.

Ondanks het feit dat het aanbod van goederen en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up- to- date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, liefst via mail info@stokerijdemoor.be.

Likeur- en Wijnhandel De Moor NV is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Likeur- en Wijnhandel De Moor NV is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Likeur- en Wijnhandel De Moor NV is niet gebonden door het aanbod als dit op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd door Likeur- en Wijnhandel De Moor NV.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Likeur- en Wijnhandel De Moor NV. Indien het product niet meer in voorraad is, behouden wij het recht om u daarvan tot 15 kalenderdagen na aankoopbevestiging te informeren.

Likeur- en Wijnhandel De Moor NV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het webshopassortiment online aan te kopen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact/Mister cash
  • Overschrijving
  • PayPal

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Likeur- en Wijnhandel De Moor NV.

Likeur- en Wijnhandel De Moor NV kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de bestelling weigeren. Indien Likeur- en Wijnhandel De Moor NV de bestelling weigert zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald.

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal De Moor Likeur- en Wijnhandel de koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

Artikel 5: Levering

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV voorziet verschillende manieren waarop de bestelde producten geleverd kunnen worden:

  • De artikelen worden bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres
  • Afhaling door de klant in de winkel/magazijn van De Moor Likeur- en Wijnhandel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 398

De klant moet zijn keuze uiterlijk op het moment van de plaatsing van het order bevestigen. Indien de gekozen leveringsmethode niet mogelijk blijkt, zal De Moor Likeur- en Wijnhandel NV dit duidelijk communiceren en een alternatieve leveringsmethode voorstellen. Alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de koper. De koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien zijn gekozen leveringsmethode niet mogelijk is.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de koper zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de koper, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig ten laste van de koper.

De levering vindt plaats binnen redelijke termijn, doch pas na integrale voldoening van de factuur.

Iedere bestelling wordt afgewerkt, uiterlijk binnen 30 dagen na de orderbevestiging. Gezien de specifieke aard van de producten kent De Moor Likeur- en Wijnhandel NV zichzelf het recht toe om een ruimere leveringstermijn te bedingen. Deze afwijkende leveringstermijnen worden steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd. Leveringstermijnen op onze website vermeld zijn louter indicatief. De koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien De Moor Likeur- en Wijnhandel NV er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal De Moor Likeur- en Wijnhandel NV spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terugstorten. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV behoudt steeds de exclusieve eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

In geval van een levering aan het door de koper opgegeven adres, maakt De Moor Likeur- en Wijnhandel NV gebruik van een professionele vervoerder. Indien de producten tijdens het vervoer verloren of beschadigd raken dienen wij in de eerste plaats een onderzoek bij de vervoerder in te stellen. Gedurende de onderzoekstermijn verricht De Moor Likeur- en Wijnhandel NV geen terugbetalingen.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Moor Likeur- en Wijnhandel NV te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet- betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Moor Likeur- en Wijnhandel NV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van 25,00€ en een maximum van 2000,00€ per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Moor Likeur- en Wijnhandel NV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Uiteraard geldt er geen garantie op voedingsproducten waarvan de verzegeling of verpakking werd geopend of verwijderd.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Zodra de koper de producten ontvangt, is deze verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast moet de koper hiervoor een klacht indienen.

De klant dient daartoe vooraf contact op te nemen met de klantendienst van De Moor Likeur- en Wijnhandel NV en een klacht indienen. De koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV, binnen de 7 dagen na de levering aan de koper of een door de koper aangewezen derde partij.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar De Moor Likeur- en Wijnhandel NV, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico van de koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de koper. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

Iedere tekortkoming aan bovenstaande verplichtingen zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan de bovenstaande voorwaarden heeft de koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, ngl. de situatie dit toelaat. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal De Moor Likeur- en Wijnhandel NV deze opnieuw aan de koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de koper. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het werd ontworpen, het niet- naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Verzakingstermijn- herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten contact opnemen met de klantendienst van De Moor Likeur- en Wijnhandel NV door een mail te sturen naar info@stokerijdemoor.be. De consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit nl. steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk meedelen aan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV:
– de vermelding van volgende drie data, nl. de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
– naam en adres van de consument;
– handtekening van de consument

Stuur het product met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: De Moor Likeur- en Wijnhandel NV, Gentsesteenweg 398, 9300 AALST.

De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Goederen met een verkoopprijs van 100,00€ of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt De Moor Likeur- en Wijnhandel binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Als je goederen terugstuurt ben jij verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer wij de producten terug hebben ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kunnen we je niet vergoeden. We raden je aan een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

Verbruiksproducten
Vanwege het specifieke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen indien de verpakking van de voedingswaren geopend is.

Artikel 11: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 12: Privacy

w privacy is belangrijk. Wij dragen steeds de grootste zorg om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en streven ernaar zo transparant als mogelijk te communiceren over wat wij met uw gegevens doen.

Privacy m.b.t. de webshop 

– Bij het doen van aankopen op onze webshop geeft u uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel btw-nummer en e-maildres op. 

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), deze gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat De Moor Likeur- en Wijnhandel NV uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden via mail: info@stokerijdemoor.be of dit via post: De Moor Likeur- en Wijnhandel NV, Gentsesteenweg 398, 9300 AALST, België. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na uw laatste aankoop.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV behoudt zich het recht uw gegevens ook te gebruiken om u later informatie over de aangeboden en/of verdeelde diensten door De Moor Likeur- en Wijnhandel NV te communiceren in het kader van het gerechtvaardigde belang van De Moor Likeur- en Wijnhandel NV om deze diensten bij haar klanten te promoten. U heeft ten alle tijden het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Dan kan je heel gemakkelijk en ten allen tijde klikken op de voetnoot “unsubscribe” bij elke mail die je van ons ontvangt.

– Bij een online betaling worden uw betalingsgegevens veilig verwerkt door Ingenico, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

– De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log- in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen; De Moor Likeur- en Wijnhandel NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV respecteert strikt de GDPR wetgeving en de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U heeft toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op De Moor Likeur- en Wijnhandel NV ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Privacy m.b.t. de website

Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

– Contactformulier: bij het indienen van het contactformulier worden de volgende gegevens bewaard: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw persoonlijk bericht en het IP-adres vanwaar u uw formulier indiende. De contactgegevens die u aan ons meedeelt worden enkel gebruikt om u te kunnen antwoorden. Uw gegevens worden daarna niet opgenomen in een adreslijst en u ontvangt van ons geen verdere berichten tenzij ze het antwoord op uw vraag vormen, of een relevante aanvulling daarop.

– Nieuwsbrief: wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan wordt enkel uw naam en e-mailadres bijgehouden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van nieuwsbrieven die door onze firma zelf uitgestuurd worden. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Uw e-mailadres wordt in onze adressenlijst bewaard totdat blijkt dat onze mails herhaaldelijk “bouncen” (bv. e-mailadres bestaat niet meer, mailbox vol, etc) of totdat u zich zelf uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Dat laatste kan via een link die u in elk bericht van ons kan terugvinden.

U wordt enkel opgenomen in de mailing lijst van onze nieuwsbrief wanneer u daar zelf actie voor onderneemt. Dit kan via een online inschrijving op onze website, of wanneer u daar expliciet de toestemming voor hebt gegeven in onze winkel of tijdens een evenement. Uw gegevens zullen nooit impliciet opgenomen worden in een mailing lijst.

Maatregelen mbt beveiliging privacy

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV heeft gepaste maatregelen getroffen om de ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel raadpleegbaar door de personen die daarvoor bevoegd zijn en enkel in de gevallen waarvoor de toegang tot deze informatie geoorloofd is.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail: info@stokerijdemoor.be

Uw persoonlijke gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen

Wij wensen u te wijzen op de rechten die u als betrokkene uit kan oefenen inzake uw privacy, waarvoor u met ons contact kan opnemen: 
1. U heeft het recht op informatie.
Wij staan steeds open voor al uw vragen omtrent uw privacy en de manier waarop wij uw gegevens verwerken. 
2. U heeft het recht op inzage van alle gegevens die wij van u bijhouden.
Dit houdt in dat u bij ons kan/mag opvragen welke gegevens wij op dat moment allemaal van u verzameld hebben. 
3. U heeft het recht om bepaalde informatie aan te passen indien deze niet zouden stroken met de werkelijkheid.
Wanneer uit uw inzage blijkt dat bepaalde gegevens niet correct zouden zijn, dan kan u contact opnemen om uw gegevens waar nodig aan te passen. 
4. U heeft het recht van verzet/bezwaar.
U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.
5. U heeft het recht om vergeten te worden .
Wanneer u dit wenst kan u bij ons een verzoek tot vergeten indienen. Hiervoor zal een proces opgestart worden dat uw persoonlijke gegevens in al onze databestanden zal verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is. 
In een aantal gevallen zullen wij uw gegevens niet altijd (volledig) uit onze data kunnen schrappen, bv. ten gevolge van wettelijke verplichtingen (boekhouding). Uw gegevens verdwijnen in dat geval automatisch uit deze archieven van zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is.
6. U heeft het recht om uw gegeven toestemmingen op ieder moment te wijzigen.
Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan.
7. U heeft het recht om de verwerking te beperken.
U kan ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten (“te bevriezen”). De verwerking van uw gegevens zal dan worden opgeschort tot tegenbericht van uw kant, of tot een samen overeengekomen einddatum.
8. U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
9. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt of opgeslagen.
10. U kan steeds klacht neerleggen bij de privacy commissie (Art 77).
Wanneer u van mening bent dat er zich een inbreuk op uw rechten heeft voorgedaan, dan heeft het u recht om klacht neer te leggen bij uw lokale privacy autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/)
Precies om uw privacy te beschermen  vragen wij steeds om legitimatie wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen. Er zal daarom steeds gevraagd worden naar een kopie van uw identiteitskaart. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet- verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door De Moor Likeur- en Wijnhandel NV om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Klantendienst De Moor Likeur- en Wijnhandel NV

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)53 21.45.82., via e- mail op info@stokerijdemoor.be , of per post op het volgende adres: Gentsesteenweg 398, 9300 AALST, België.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Moor Likeur- en Wijnhandel NV.  In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome- I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Aalst en de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Artikel 18: Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettemin toegang krijgen tot de website kan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen, uit welken hoofde dan ook; in voorkomend geval behoudt De Moor Likeur- en Wijnhandel NV zich het recht voor om de aansprakelijke personen (ouders of voogden) aan te spreken.

Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van De Moor Likeur- en Wijnhandel NV bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van de dienst.

Winkelwagen
De webshop is gesloten van vrijdag 12/07 tot en met vrijdag 26/07
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren

Bent u ouder dan 18 jaar?

Wij verkopen enkel alcoholhoudende dranken aan klanten ouder dan 18 jaar.

Verboden toegang

De toegang is beperkt omwille van uw leeftijd. Lees meer

Ik ben 18 of ouder Ik ben jonger dan 18 jaar